หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

ประวัติชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย

 
           ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 โดยกลุ่มสัตวแพทย์ที่สนใจการบำบัดโรคในแมวจำนวน 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม สพ.ญ.เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงษ์ น.สพ. ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม และ สพ.ญ. อารยา ผลสุวรรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวิทยาการและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคแมวและการบำบัดรักษาระหว่างสมาชิกสัตวแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริการและการจัดการ สมาชิกของชมรมฯมี 4ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ ซึ่งหมายถึงสัตวแพทย์ปริญญาทั่วไป สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิต นักศึกษา สมาชิกอาวุโส และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
          ชมรมฯได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ซึ่งในวันดังกล่าวชมรมฯได้รับเกียรติจาก Professor Richard Malik ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดโรคแมว จาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ชมรมฯได้จัดให้มีการประชุมวิชาการด้านการบำบัดโรคแมวอย่างต่อเนื่องถึงปีละ 3 ครั้ง และจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติเป็นครั้งคราวตามหัวข้อการบรรยาย การประชุมทุกครั้งจะมีการแจกเอกสารในรูป Proceedings เรื่องเต็มของบทความที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการให้สมาชิกได้ติดตามเนื้อหาและความรู้อย่างละเอียด การจัดสัมมนาของชมรมฯทุกครั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
          ในปี พ.ศ. 2555 ชมรมฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์อายุรศาสตร์โรคแมวนานาชาติ (International Society of Feline Medicine; ISFM) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สมาชิกชมรมฯได้รับประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนวิชาการบำบัดโรคแมวที่ทันสมัย ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆและวิทยาการจากต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการบำบัดโรคแมวในประเทศไทย 
          สัตวแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ สามารถติดต่อชมรมฯได้โดยติดต่อที่ Facebook : TSOFP Thailand หรือ E-mail: tsofpthailand@gmail.com
Thai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view