หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2566 - 2567

  

ประธานชมรมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง


ที่ปรึกษาชมรมฯ


รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหงนายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม


 

รองประธานชมรมฯ และประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี


เหรัญญิก

สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์


ผู้ช่วยเหรัญญิก

สัตวแพทย์หญิงสินี สุริยพัฒนพงศ์  

   

ประธานฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ


ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เสลภูมิ ไพเราะ

สัตวแพทย์หญิง สุปรียา ศรีสัมพันธ์

สัตวแพทย์หญิง ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สถิตภัค อัศวราชันย์


   

ประธานฝ่ายหาทุน

  สัตวแพทยหญิง สุภัทรา ยงศิริ


ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน

นายสัตวแพทย์ พิทชา พรมิ่งมาศ


ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์


สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ริปุญชัยพงศ์


  

ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์

สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี

 

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัญญา ผลิตกุล


ผู้ช่วยฝ่ายสารสนเทศ     

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล


สัตวแพทย์หญิง ภูริดา ทองดี


 

ประธานฝ่ายทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี


ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน

สัตวแพทย์หญิง อิษฎี ปานบุญ

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ปุญญมณี แหยมเกตุ


 

ประธานฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสัตวแพทย์ กฤษฎา   บุญอร่ามเรือง


ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

สัตวแพทย์หญิง เพ็ญพิชา เกิดบ้านตะเคียนกรรมการ
 
ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ


เลขานุการ       

นายสัตวแพทย์ กระวี ชัยโภคา 

 
 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2560 – 2563

ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณจิตต์ นิลกำแหง
รองประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
กรรมการ นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2556 – 2559

 
ที่ปรึกษาชมรมฯ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง
นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
รองประธานชมรมฯ และเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
ประธานฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
รองประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
รองประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ เสลภูมิ ไพเราะ
ประธานฝ่ายหาทุน สัตวแพทยหญิงสุภัทรา ยงศิริ
รองประธานฝ่ายหาทุนและเลขานุการ นายสัตวแพทย์ พิทชา พรมิ่งมาศ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ธาราทรัพย์
ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์ สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี
ประธานฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัญญา ผลิตกุล
รองประธานฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล
ประธานฝ่ายทะเบียน อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี
รองประธานฝ่ายทะเบียน สัตวแพทย์หญิงอิษฎี ปานบุญ
กรรมการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ
  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2553 – 2555
   
ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณจิตต์ นิลกำแหง
รองประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
กรรมการนายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี
สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ธาราทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ
 
 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2549 – 2552

ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณจิตต์ นิลกำแหง
รองประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
กรรมการ นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ   
 
   Thai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view