หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2560 – ปัจจุบัน

  
ประธานชมรมฯ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม

 
ที่ปรึกษาชมรมฯ


รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

 
รองประธานชมรมฯ และเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสีเหรัญญิก

สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์

   
ประธานฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง

   
รองประธานฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ

  
รองประธานฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ เสลภูมิ ไพเราะ

  
ประธานฝ่ายหาทุน 

สัตวแพทยหญิงสุภัทรา    ยงศิริ

 
รองประธานฝ่ายหาทุนและเลขานุการ

นายสัตวแพทย์ พิทชา     พรมิ่งมาศ

 
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ธาราทรัพย์

 
ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์

สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี


ประธานฝ่ายสารสนเทศ
 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัญญา ผลิตกุล


รองประธานฝ่ายสารสนเทศ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

 
ประธานฝ่ายทะเบียน

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี

 
รองประธานฝ่ายทะเบียน
 
สัตวแพทย์หญิงอิษฎี ปานบุญ

 
กรรมการ

ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ

   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสัตวแพทย์ กฤษฎา   บุญอร่ามเรือง
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2556 – 2559

 
ที่ปรึกษาชมรมฯ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง
นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
รองประธานชมรมฯ และเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
ประธานฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
รองประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
รองประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ เสลภูมิ ไพเราะ
ประธานฝ่ายหาทุน สัตวแพทยหญิงสุภัทรา ยงศิริ
รองประธานฝ่ายหาทุนและเลขานุการ นายสัตวแพทย์ พิทชา พรมิ่งมาศ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ธาราทรัพย์
ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์ สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี
ประธานฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัญญา ผลิตกุล
รองประธานฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล
ประธานฝ่ายทะเบียน อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี
รองประธานฝ่ายทะเบียน สัตวแพทย์หญิงอิษฎี ปานบุญ
กรรมการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ
  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2553 – 2555
   
ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณจิตต์ นิลกำแหง
รองประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
กรรมการนายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
สัตวแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ไชยมี
สัตวแพทย์หญิง มนัสนันท์ ธาราทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ
 
 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระ 2549 – 2552
  
ประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณจิตต์ นิลกำแหง
รองประธานชมรมฯ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
เหรัญญิก สัตวแพทย์หญิง เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์
กรรมการ นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ ร.ต.อ. สัตวแพทย์หญิง อารยา ผลสุวรรณ   
 
   
Thai Society Of Feline Practitioners 
E-mail : tsofpthailand@gmail.com 
Facebook : TSOFP Thailand 
Fax : (+66) 0-2218-9799
 
  
view